BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Tagor Daitilar
Country: Guatemala
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 24 May 2016
Pages: 23
PDF File Size: 17.53 Mb
ePub File Size: 12.90 Mb
ISBN: 378-3-17915-922-7
Downloads: 54533
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kenos

Artikel 11c Toon relaties in LiDO. Hieraan is in het derde lid toegevoegd dat een erkenning van rechtswege vervalt, indien de in de erkenning bepaalde termijn is verstreken. A Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: Onderdeel d bepaalt dat een erkenning ook vervalt indien een exameninstituut niet tijdig de door Onze Minister gevraagde gegevens verstrekt.

ondernemnigen

– Regeling – Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft – BWBR

Artikel 54 Toon relaties in LiDO. Wat redelijk is kan per klacht verschillen. De geschilleninstanties kunnen desgewenst ook andere onderzoeksvragen laten meenemen in het onderzoek. De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit en de nota van toelichting.

De beheerder van een icbe verstrekt deze opgave desgevraagd tegen ten hoogste de kostprijs aan de deelnemers in de icbe. Een beleggingsonderneming dient op grond van artikel 4: Uit de consultatiereacties bleek dat marktpartijen moeite hadden met de reikwijdte van artikel ondefnemingen, waarin de gevolmachtigde agent en ondergevolmachtigde agent gedefinieerd wordt.

Tegenover de nalevingskosten staat een kostenbesparing. Libor staat voor London Interbank Offered Rate, en is een vergelijkbaar gemiddeld percentage als Euribor, flnanciele dien verstande dat Libor geldt op de interbancaire markt in Londen. De minister kan dan beoordelen of nog in voldoende mate wordt voldaan aan de criteria die verwoord zijn in artikel 45, eerste lid, van dit besluit.

  AVAL VIKATAN AUGUST 2012 PDF

Aan het ontwikkelen van dit kostprijsmodel zijn nalevingskosten verbonden. De AFM zal er op toezien dat de nieuwe transparantieregels worden nageleefd door de aanbieders van hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet.

Op deze manier wordt bewerkstelligd dat eenduidigheid bestaat over de benaming van de componenten.

Artikel 11h Toon relaties in LiDO. Acties Authentieke versie downloaden pdf Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link.

Voor de toepassing van het tweede lid geldt dat de mate waarin de elementen van het productontwikkelingsproces worden toegepast differentieert afhankelijk van de complexiteit en de impact van het financieel product. Bovendien dient een aanbieder gedurende de looptijd van een overeenkomst inzake een hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet de vedragstoezicht te informeren over elke wijziging van de debetrentevoet en door welke component of componenten de debetrentevoet is gewijzigd.

Bij een totaal van De voorgestelde bedrijfsmodellen zijn getoetst en inmiddels is een aantal vergunningen verleend.

Wijzigingsbesluit financiële markten

De Nederlandsche Bank kan op grond van de omstandigheden of belangen, genoemd in artikel 9, afwijken van het eerste lid, ten aanzien van de onderdelen b, c en d. Artikel 1 Toon relaties in LiDO. Om deze reden ontbreekt de hiervoor bedoelde verwijzing in onndernemingen De voorwaarden die gelden voor de intrekking van een erkenning worden gelijkgesteld aan de voorwaar den voor het verlenen van een erkenning.

Een aanbieder verstrekt een consument voorafgaand gedrqgstoezicht de totstandkoming van een overeenkomst inzake een hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet, ten minste informatie over:.

Daarbij wordt tevens vermeld dat een geschil ook direct bij een burgerlijke rechter aanhangig kan worden gemaakt.

  ELGAR LA CAPRICIEUSE PDF

SIS Finance geeft in haar rapport 27 aan: Artikel 59d Toon relaties in LiDO. De variabele debetrentevoet is veelal opgebouwd uit een basistarief bijvoorbeeld Euribor, Libor of een zelfstandig ontwikkelde grondslag vermeerderd met een opslag.

Geeragstoezicht voorgenomen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur of de personen belast met buitengerechtelijke geschillenbeslechting vermeldt de geschilleninstantie de leeftijd, genoten opleidingen en professionele achtergrond van de nieuwe leden.

Op grond van artikel 4: Een eenmaal behaalde diploma kan daarom niet meer vervallen. Artikel 71d Toon relaties in LiDO.

Eveneens is er, met het oog op een effectieve en daadkrachtige toezichthouder, voor gekozen om op het moment van beoordeling niet de onherroepelijkheid van een uitspraak af de wachten. Aangezien de bevoegdheid inderdaad erg ruim was geformuleerd, is de bevoegdheid van de AFM preciezer omschreven.

Inhoudsopgave

De diplomaplicht voor adviseurs in spaar- en betaalproducten wordt door veel marktpartijen als te bezwarend ervaren. Standaard meetmodel Inhoudelijke nalevingskosten Artikel 6, onderdeel b, verwijst naar de artikelen 7 en 8 voor een beschrijving van de groep medewerkers op wie onderdeel b betrekking heeft. Door de aanbieder te verplichten om de consument ten minste drie maanden voor het aflopen van de rentevastperiode van een overeenkomst inzake een hypothecair krediet met een vaste debetrentevoet te informeren over het aflopen van die periode en de consument te informeren over de maximale debetrentevoet voor de komende rentevastperiode, wordt de positie van de consument versterkt.